Novetats

Del 27 de juliol al 9 de setembre de 2019

El llibre de l'aigua

Tornar a ser un tot. 103 cm/diàmetere

Tornar a ser un tot. 103 cm/diàmetere

Joanpere Massana 
Ponts (Lleida),  1968

Joanpere Massana És Llicenciat en Belles Arts en l'especialitat d'Escultura per la Facultat de Belles Arts "Sant Jordi" de Barcelona. Professor de Volum i Coordinador del Departament de Volum a l'Escola Superior d'Art i Disseny Ondara Tàrrega, Conseller d'Art a l'Institut d'Estudis Ilerdencs Diputació de Lleida.

Amb el títol "El llibre de l'aigua" Joanpere Massana marca el principi d'una sèrie que inicia el seu periple expositiu al Palazzo delle Arti Napoli, per continuar a la Pinacoteca de Jesi (Itàlia) i seguir a la resta d'Europa en forma d'exposicions individuals, col·lectives, fires i instal·lacions. Abartium presenta en aquesta exposició, una selecció de 7 obres catalogades de petit i mitjà format sobre paper i fusta.

"La quarta dimensió, el temps, pren un rol important en "El llibre de l'aigua" on són innombrables les referències al córrer de l'aigua i per tant del temps: petjades de persones que hi ha passat o pedres desgastades del córrer dels rius. (...) Representa de fet, un viatge per rius i a mar obert. Està dedicat al lligam entre la pàtria de l'artista i el lloc de la -primera- mostra mitjançant la realitat cultural del Mediterrani que conjuga Catalunya a la ciutat de Nàpols. (...) La pintura matèrica de Massana, no obstant els elements figuratius citats anteriorment, desenvolupa gestos i signes generosos que revessen en un abstractisme emotiu clarament derivat de la tradició de l'informe. D'altra part, el vesant narratiu del treball de Massana el lliga a la Transvarguarda original, campanya que desenvolupa un imaginari entre mite i fantasia, sovint fent referència als interessos primaris, com espai, temps i història." Julia Draganovic, Directora del Palazzo delle Arti Napoli

"El Segre com el Esino, atuells i matolls, canyes i peixos, pedreres i horts, tancats i rodons, lladres d'aigua i assassins de ribes. L'aigua com a expressió i origen mateix de la civilització. Sense un riu o una font no hi ha assentament humà, no hi ha pasturatge o agricultura, no hi ha artesania. Essencial com la llum del sol, indispensable com l'alternança entre el dia i la nit, l'aigua correspon a la necessitat primària de la set (dels homes i dels camps) i el riu constitueix el curs primitiu de connexió entre territoris i civilització . Com una terminació nerviosa posa en relació grups humans que d'una altra manera estarien destinades a quedar aïllades, transporta llavors i pol·len, afegeix cohesió entre poblacions d'una altra manera hostils entre elles. L'aigua transporta idiomes, hàbits alimentaris, imatges sumptuàries, tecnologia, maneres d'expressió." Loretta Mozzoni,Directora de la Pinacoteca de Jesi.

. . . . . & . . . . . 

Joanpere Massana 
Ponts (Lleida),  1968

Joanpere Massana Es Licenciado en Bellas Artes en la especialidad de Escultura por la Facultad de Bellas Artes "San Jorge" de Barcelona. Profesor de Volumen y Coordinador del Departamento de Volumen en la Escuela Superior de Arte y Diseño Ondara Tàrrega, Consejero de Arte en el Instituto de Estudios Ilerdenses Diputación de Lleida.

Con el título "El libro del agua" Joanpere Massana marca el principio de una serie que inicia su periplo expositivo en el Palazzo delle Arti Napoli, para continuar en la Pinacoteca de Jesi (Italia) y seguir al resto de Europa en forma de exposiciones individuales, colectivas, ferias e instalaciones. Abartium presenta en esta exposición, una selección de 7 obras catalogadas de pequeño y mediano formato sobre papel y madera.

"La cuarta dimensión, el tiempo, toma un rol importante en" El libro del agua "donde son innumerables las referencias al correr del agua y por lo tanto del tiempo: huellas de personas que ha pasado o piedras desgastadas del correr los ríos. (...) Representa de hecho, un viaje por ríos y en mar abierto. Está dedicado al vínculo entre la patria del artista y el lugar de la -primera- muestra mediante la realidad cultural del Mediterráneo que conjuga Cataluña en la ciudad de Nápoles. (...) La pintura matérica de Massana, sin los elementos figurativos citados anteriormente, desarrolla gestos y signos generosos que transpuesto en un abstractismo emotivo claramente derivado de la tradición del informe. Por otra parte, la vertiente narrativa del trabajo de Massana lo liga a la Transvarguarda original, campaña que desarrolla un imaginario entre mito y fantasía, a menudo haciendo referencia a los intereses primarios, como espacio, tiempo e historia. "

Julia Draganovic, Directora del Palazzo delle Arti Napoli

"El Segre como el Esino, vasijas y matorrales, cañas y peces, canteras y huertos, cerrados y redondos, ladrones de agua y asesinos de orillas. El agua como expresión y origen mismo de la civilización. Sin un río o una fuente no hay asentamiento humano, no hay pastoreo o agricultura, no hay artesanía. Esencial como la luz del sol, indispensable como la alternancia entre el día y la noche, el agua corresponde a la necesidad primaria de la sed (de los hombres y de los campos) y el río constituye el curso primitivo de conexión entre territorios y civilización. Como una terminación nerviosa pone en relación grupos humanos que de otro modo estarían destinadas a quedar aisladas, transporta semillas y polen, añade cohesión entre poblaciones de otro modo hostiles entre ellas. El agua transporta idiomas, hábitos alimenticios, imágenes suntuarias, tecnología, modos de expresión. ",

Loretta Mozzoni, Directora de la Pinacoteca Jesi.ENLLAÇOS RELACIONATSENLLAÇOS RELACIONATS