Protecció de dades

Totes les dades rebudes a través de correu electrònic seran tractades amb estricta confidencialitat d'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Així mateix, qualsevol usuari té dret a accedir al fitxer i rectificar o cancel·lar les seves dades. Es pot exercir aquest dret enviant sol·licitud per escrit a Joanpere Massana, joanpere(ELIMINAR)@joanperemassana.com

Les dades sol·licitades per correu electrònic són les estrictament necessàries per a la correcta identificació del remitent, i permeten les funcions bàsiques d'administració i tramitació de la informació sobre Joanpere Massana.

S'autoritza a Joanpere Massana l'ús i conservació d'aquestes dades, així com la cessió a les entitats amb les quals Joan Pere Massana estableixi vincles de col·laboració, excepte comunicació expressa del contrari per part de l'usuari.